تحلیل آزمون TEM, FESEM

آشنایی با آزمون TEM و روش انجام و تفسیر و تحلیل داده ها

آشنایی با آزمون TEM و روش انجام و تفسیر و تحلیل داده ها

برای دیدن همه مطالب پیرامون آزمون های میکروسکوپی اینجا کلیلک کنید. با توجه به گوناگونی مفاهیم مرتبط با رفتار بین نمونه و الکترون، تکنیک های متعددی مرتبط با کار میکروسکوپ الکترونی عبوری وجود دارد. بر این اساس و جهت تصویرسازی در TEM، در ابتدا یک الگو با استفاده از پرتوهای عبوری…

آموزش روش انجام و تحلیل آزمون میکروسکوپ الکترونی SEM

آموزش روش انجام و تحلیل آزمون میکروسکوپ الکترونی SEM

برای دیدن همه مطالب پیرامون آزمون های میکروسکوپی اینجا کلیلک کنید. در علوم مهندسی، موضوع آنالیز و شناسایی مواد از اهمیت کلیدی برخوردار است. روشهای آنالیز و شناسایی مواد از نظر تحقیق و توسعه و همچنین از نظر کنترل کیفیت، مورد توجه هستند. بهمنظور دستیابی به بهترین نتیجه در آنالیز…

بررسی انواع پوشش های رسانا به منظور تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

بررسی انواع پوشش های رسانا به منظور تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

برای دیدن همه مطالب پیرامون آزمون های میکروسکوپی اینجا کلیلک کنید. امروزه مطالعه درباره خواص مواد بدون آگاهی از اطلاعات مربوط به ریزساختار آنها امکان پذیر نیست. به منظور دستیابی به این مهم، استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیه بسیار رایج و حائز اهمیت است. با توجه به ضرورت به کارگیری…

تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

برای دیدن همه مطالب پیرامون آزمون های میکروسکوپی اینجا کلیلک کنید. امروزه پیشرفت های موثری در سنتز نانوذرات حاصل شده است که به دلیل پیشرفت در روش مطالعه آنها می باشد. یکی از مواردی که در مطالعه نانوذرات نقش اساسی ایفا می‌کند، تعیین اندازه آن‌ها می‌باشد. استفاده از میکروسکوپ الکترونی…