تعرفه آزمون ها

جهت ارسال نمونه و انجام آزمون از قسمت “تماس با ما” اقدام به برقراری ارتباط با مدیریت فرمایید

آزمونتعرفه (تومان)
FE-SEM75000 (8 تا 10 تصویر به همراه پوشش طلا)
EDS35000
Mapping35000
TGA2700 (به ازای هر دقیقه)
DSC2700 (به ازای هر دقیقه)
DTA2700 (به ازای هر دقیقه)
XRD85000
XRF120000
UV-Vis40000
FT-IR60000
ATR60000
Raman75000
AFM130000
DLS120000
Zeta potential120000
BET160000

کمترین مقدار ماده مورد نیاز برای هر آزمون

10mg <UV-Vis1mg <FESEM/EDS/Mapping
50mg <FT-IR/ATR1mg <TGA/DSC/DTA
1mg <Raman50mg <XRD
10cc <Freeze dry10mg <XRF
100mg <BET10mg <HR-TEM