تحلیل آزمون TGA, DTA, DSC

تفسیر و آنالیز آزمون TGA

تفسیر و آنالیز آزمون TGA

همه مطالب پیرامون آزمون های حرارتی را از اینجا ببینید. (TGA thermal gravimetric analysis) یک روش تحلیلی حرارتی است که مبنای عملکرد آن تغییر جرم نمونه با تغییر دما، در طول زمان است. این اندازه گیری، اطلاعاتی در مورد پدیده های فیزیکی مانند انتقال فاز، جذب و دفع و همچنین پدیده…