تحلیل آزمون AFM

تعیین پارامترهای زبری توسط آزمون AFM

تعیین پارامترهای زبری توسط آزمون AFM

در این پست مطلب کاملی پیرامون روش تحلیل آزمون AFM و روش استخراج پارامترهای زبری ارائه شده است. این مطلب ترجمه ای از مقاله Roughness parameters (لینک مقاله: https://www.researchgate.net/publication/255857862_Roughness_parameters) است. ارزیابی زبری سطح برای بسیاری از مشکلات اساسی مانند اصطکاک، تغییر شکل تماس، هدایت جریان حرارتی و الکتریکی و استحکام…