تحلیل آزمون زاویه تماس contact angle

معرفی و روش تحلیل آزمون زاویه تماس (contact angle)

معرفی و روش تحلیل آزمون زاویه تماس (contact angle)

جهت مطالعه مطالب بیشتر درباره آزمون زاویه تماس اینجا کلیک کنید ترشوندگی (انگلیسی: Wettability) توانایی یک مایع در برقراری تماس با سطح جامد است و نشأت‌گرفته از نیروهای بین مولکولی می‌باشد. درجه تر شوندگی از تعادل میان نیروهای پیوستگی و چسبندگی تعیین می‌شود. تر شدن، به معنای دیگر، تمایل به کسب…