تحلیل آزمون XRD, XRF

در آزمون XRF با اندازه گیری طول امواج فلورسانس ساطع شده از اتمهای مختلف نمونه مورد آزمون ، عناصر تشکیل دهنده ماده مورد نظر شناسایی شده و با اندازه گیری شدت امواج میزان هر عنصر اندازه گیری می گردد.

در این روش تشعشعات حاصل ازتیوب مولد اشعه ایکس دستگاه XRF ضمن برخورد با اتمهای تشکیل دهنده نمونه مورد آزمون ، منجر به خروج الکترون از ترازهای مختلف گردیده و اتم در حالت برانگیخته و ناپایدار قرار می گیرد که در این حالت برای جبران الکترون خارج شده از اتم، الکترونی از ترازهای با انرژی بالاتر به سمت ترازهای پائین تر منتقل می گردد و انرژی مازاد الکترون (از تراز انرژی بالاتر به تراز انرژی کمتر) به صورت امواج اشعه ایکس با طول موجهای مشخص (که همان امواج فلورسانس می باشند) منتشر می گردد. با اندازه گیری هر طول موج ، عنصر مربوطه شناسایی گردیده و شدت امواج نیز بیانگر میزان عنصر در نمونه مورد نظر می باشد.

دستگاه XRF با سرعت عمل بسیار زیاد عناصر بسیاری را بصورت کیفی و کمی مورد آنالیز قرار می دهد و با توجه به زمان کوتاه انجام آزمون و عدم مصرف مواد شیمیائی، مزیت های قابل توجهی در مقایسه با سایر روشهای آنالیز ترکیب شیمیائی مواد معدنی بهمراه دارد.

آزمون XRD با تهیه طیف و الگوی پراش از نمونه ، شناسایی فازهای موجود و مطالعه و بررسی کانی ها از نظر ساختار مینرالی و همچنین آزبستی بودن یا نبودن ترکیبات مختلف و مطالعه ساختار بلوری نمونه ها را امکان پذیر می نماید.

به منظور اطمینان از صحت نتایج آنالیز، تجهیزات طبق برنامه روزانه و به طور مستمر کالیبره می شوند.

گزیده ای از خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در آزمایشگاه آنالیز مواد معدنی به شرح زیر می باشد:

 • آنالیز کمی و کیفی مواد مختلف و شناسایی عناصر از فلوئور (F) تا اورانیوم (U)
 • آنالیز بالک شیمیایی عناصر اصلی در سنگ و رسوبات
 • آنالیز بالک عناصر کمیاب و سنگین در سنگ و رسوبات
 • انجام آزمون های مورد نیاز صنایع سیمان، نسوز و سرامیک
 • انجام آزمون های مورد نیاز صنایع شیمیایی، رنگ و لعاب
 • انجام آزمون های مورد نیاز صنایع مهندسی و متالورژی
 • انجام آزمون های مورد نیاز صنایع معدنی و زمین شناسی
 • انجام آنالیز نمونه های باستان شناسی
 • انجام آنالیز کودهای شیمیایی و معدنی صنایع کشاورزی
 • قابلیت گزارش نتایج به صورت اکسیدی برای مواد معدنی
 • قابلیت گزارش نتایج به صورت عنصری برای نمونه های فلزی

برای مشاهده دیگر مطالب مربوط به این آزمون روی لینک زیر کلیک کنید:
XRD & XRF test